Počet položek: 0 0,00 Kč

Obchodní podmínky

Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího se řídí těmito obchodními podmínkami, pokud nejsou výslovně upraveny, řídí se příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964Sb. Občanského zákoníku, jakož i předpisy souvisejícími a zák. č. 513/1991Sb. Obchodního zákoníku, jakož i předpisy souvisejícími.

Prodávající:

Martin Kocián, ČSA 536, Frýdek-Místek, 73802

IČ: 667 44 512   DIČ: CZ7301255852

Bankovní spojení:  2100704792 / 2010

Zapsán u Městského úřadu ve Frýdku-Místku č.j.: 97 / 2 / 13876P / 16338 / 1

Kupující:

Kupující - objednavatel, fyzická nebo právnická osoba, která objednala materiál písemně, elektronicky, telefonicky nebo osobně a předala před uskutečněním dodávky zboží fakturační iniciály prodávajícímu. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím se řídí těmito obchodními podmínkami , případně příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími.

Prohlášení o ochraně osobních dat:

Tento internetový obchod se ve své činnosti řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou. Jsou použity pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem.

Jak nakupovat:

K nakupování na www.stresni-krytiny-levne.cz je velmi jednoduché a standardní. V levé části stránek je seznam dostupných produktů. Při vybrání produktu se zobrazí seznam a podkategorie. Po zvolení daného produktu se zobrazí technické parametry a cena. Cena nemusí být konečná ( objektová sleva, doprava, palety, skládání...), proto doporučujeme cenovou nabídku na základě poptávkového formuláře. Ten se nachází na hlavní straně. Nabídka je nezávazná a zcela zdarma. Po duručení nabídky nám zašlete potvrzenou objednávku zboží s cenou. Poté vystavíme zálohou fakturu. V okamžiku úhrady posílámě objednávku výrobci a zboží expedujeme. U některého typu zboží je možno nakupovat "dobírkou". V případě nejasností má provozovatel, případně jeho zodpovědný zástupce právo kontaktovat zákazníka prostřednictvím jím sdělených údajů. Pokud nebude možné kontaktovat zákazníka telefonicky nebo emailem uvedeným v objednávce, protože údaje budou nesprávné, nebo pokud zákazník neopraví požadované údaje ani po upozornění provozovatelem, objednávka bude stornována.

Práva a povinnosti prodávajícího:

Prodávající je povinen zrealizovat objednávku kupujícího v co nejkratším termínu,dle dostupnosti a typu zboží je dodací lhůta 2 - 14 dní. Nebylo-li dohodnuto jinak, je prodávající povinen doručit zboží na místo, které uvedl kupující v objednávce.

Práva a povinnosti kupujícího:

Kupující je povinen po potvrzení objednávky uvést úplnou poštovní adresu, na kterou má být zboží doručeno. S konečnou cenou je kupující obeznámen při objednávce. Kupující má právo stornovat objednávku. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze prodávajícího, pokud o to požádá.

Doprava a dodací podmínky:

Zakázky jsou expedovány dle možností výrobců a skladů, dle dostupnosti a provozních možností prodávajícího v co nejkratším termínu po závazném potvrzení objednávky prodávajícím. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání na požadované místo a převzetí. Zboží může převzít pouze osoba k tomu oprávněná. V případě dovozu zboží zajišťuje dopravu prodávající. Způsob dopravy a případná úhrada dopravy (ve většině případů je doprava zdarma) je dohodnuta mezi kupujícím a prodávajícím před potvrzením objednávky. Za splnění podmínek pro příjezd vozidla na místo určení (zpevnění,prostor pro manipulaci atd.) a zajištění neprodleného složení zakázky odpovídá kupující. Ten současně zajistí na místě vykládky oprávněnou osobu pro převzetí zboží , kontrolu (množství, stav zboží, stav palet) a potvrzení převzetí zboží na dodacím listu.

Zboží je realizováno k zákazníkům:

Dodávka materiálu probíhá přímo z výrobních závodů, z velkoobchodních skladů,přes spolupracující provozovny, kde je možný i osobní odběr. Záleží však na sortimentu a je nutné prověřit stav skladu a zboží rezervovat.

Reklamace a záruka:

Kupující převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem. V případě, že zboží není odebráno osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik jeho předání prvnímu přepravci. V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci. Délka záruční doby činí 24 měsíců, s výjimkami stanovenými zákonem. Záruka zaniká v následujících případech: Vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace nebo nevhodným používáním zboží. -Nedodržením pokynů stanovených výrobcem či dodavatelem. -Neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží. -Zboží bylo poškozeno živly. Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout bez zbytečného odkladu a o zjištěných vadách do 3 dnů písemně informovat prodávajícího. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné rozdíly v množství či druhu, případné vady zboží, tj. musí uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují, doložit fotodokumentaci. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány. Prodávající se zavazuje informovat zákazníka v co nejkratší době od obdržení reklamace, o postupu vyřízení. Vždy je třeba písemného vyhotovení protokolu o zjištěných závadách a formě jejich odstranění, doporučujeme kupujícímu si tato potvrzení uchovávat po dobu platnosti záruky. Reklamace vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

Odpovědnost za správnost údajů:

Informace na webových stránkách jsou zčásti přebírány od třetích stran a mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Prodejce tedy nemůže bezvýhradně garantovat správnost jejich obsahu. Prodejce nenese vůči jiné straně odpovědnost za škody, způsobené použitím informací z internetového obchodu nebo odkazovaných webových stránek, nebyli-li tyto informace na přání zákazníka následně písemně potvrzeny ze strany prodejce.

Ceny zboží, DPH:

Provozovatel internetového obchodu je plátcem DPH. Zboží je majetkem kupujícího až v okamžiku plného zaplacení kupní ceny (u bezhotovostních plateb se za zaplacení považuje doba, kdy se prodávajícímu částka převede na účet).

Zboží na zálohovaných paletách:

Paletové hospodářství se při účtování řídí platnými obchodními podmínkami či ceníky výrobců včetně poplatků za opotřebení. Za palety je účtována zúčtovací cena. Při vracení je nutné předložit kopie dokladů (dodací list). Při dodání zboží věnujte pozornost nejen stavu zboží ale pečlivě zkontrolujte i vratné palety a obaly. Jejich případné poškození neváhejte uvést do dodacího listu a vše si nechejte potvrdit řidičem vozidla. Předejte tak problémům při vracení a dobropisování palet a vratných obalů. Palety se vracejí do výrobních závodů, popř. provozoven, ve kterých byl nákup realizován. Pokud palety nevrací zákazník vlastním odvozem, odvoz zprostředkuje prodávající. Náklady na dopravu se vyúčtují kupujícímu.

Odstoupení od kupní smlouvy:

Ze strany kupujícího - kupující má právo podle § 53 OZ 40/1964 Sb. odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od zakoupení zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČO).V takovém případě nás nejprve písemně kontaktujte a uveďte číslo objednávky. Zboží pošlete zpět na sdělenou adresu a to za následujících podmínek: - musí byt v původním nepoškozeném obalu - nesmí být použité - musí být nepoškozené - musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) - s originálem dokladu o koupi Neručíme za případnou ztrátu nebo poškození zboží na cestě k nám. Neposílejte zboží na dobírku bez avizování, jinak nebude vyzvednuto. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Tato částka bude ponížena o náklady, které prodávajícímu vznikly s přepravou zboží směrem k zákazníkovi. V případě nedodání kompletního zboží či jinak odporující výše uvedeným podmínkám se termín posouvá do doby dodání plnohodnotného zboží. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět nebo bude uschováno za manipulační poplatek ve výši 1% prodejní ceny zboží za den uschování. Ze strany kupujícího - kupující může objednávku stornovat v případě,že nebylo dosud expedováno. V takovém případě stornování objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. ( zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", nebo v případě, že došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava atp.) Ze strany prodávajícího-prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává, nebo pokud se výrazným způsobem změnila cena u dodavatele zboží nebo náklady za realizaci či doručení objednávky a zákazník změnu ceny neakceptuje. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Pokud kupující již část nebo celou částku kupní ceny uhradil, bude mu zpět převedena na jeho účet v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 10 pracovních dní.

Úhrada platby:

Převodem na účet - na základě vystavené zálohové faktury; platba v hotovosti - při dohodnutém osobním odběru; platba dobírkou - u vybraného sortimentu; platba na fakturu či složenkou - u vybraného sortimentu a po dohodě.